Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1618,5094/


ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να
  • Μεταφέρουν τις πληροφορίες ενός προβλήματος σε πίνακα και να τις οργανώνουν
  • Συμπληρώνουν ερωτήματα σε ένα κείμενο με πληροφορίες ώστε ένα πρόβλημα να είναι καλά ορισμένο
  • Επιλέγουν πια προβλήματα λύνονται και ποια όχι (αν έχουν επαρκή στοιχεία δηλαδή ή αν χρειάζεται να συμπληρωθούν κάποια)
  • Εργάζονται σε ομάδες των δύο ή των τεσσάρων
  • πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου
    ,

    Δεν υπάρχουν σχόλια: